Jesteś tutaj: Start -> Regulamin
Jak kupować w Almaturze?
Belka Almatur

RegulaminRegulamin rezerwacji i zakupu wycieczek w serwisie a-travel.pl

Niniejszy regulamin określa zasady działania oraz zasady rezerwacji i zakupu imprez turystycznych w Portalu internetowym a-travel.pl. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

1 Informacje podstawowe

1.1. Serwis a-travel.pl umożliwia zapoznawanie z ofertami imprez turystycznych podmiotów zajmujących się sprzedażą usług turystycznych (zwanych dalej "Organizatorami") poprzez wyszukiwarkę Merlin.x a w szczególności:
a) ustalanie wstępnej wysokości ceny imprez turystycznych,
b) przyjmowanie zapytań o rezerwację imprezy turystycznej,
c) dokonywanie rezerwacji lub wstępnej rezerwacji imprezy turystycznej, biletu lotniczego, hotelu.
1.2. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie pod numerami +48 61 855 76 33, +48 609 200 378.
1.3. Informacje, materiały lub ceny prezentowane na stronie a-travel.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2 Zasady ogólne zakupu wycieczek

2.1. Korzystając z Portalu akceptują Państwo określone warunki w niniejszym Regulaminie oraz ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Portalu.
2.2. Korzystanie z Portalu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeżeli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, znaczy to, że posiadają Państwo pełnomocnictwo ważne w świetle prawa. Za działanie bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność.
2.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem cudzego nazwiska lub fałszywego nazwiska niedopuszczalne jest bez ważnego pełnomocnictwa i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące w Polsce.
2.4. BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. nie udziela gwarancji, że korzystanie z Portalu będzie przebiegało bez żadnych wad, przerw, usterek, jak również, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych na Portalu informacji. a-travel.pl nie gwarantuje także poprawnego działania z Systemem Rezerwacji Internetowej Merlin.x,
2.5. Dokonanie rezerwacji, zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej, oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
2.6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w dowodzie osobistym lub paszporcie przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W takim przypadku dokonana zapłata za wycieczkę turystyczną nie podlega zwrotowi.
2.7. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport z odpowiednio dłuższym okresem ważności, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Państwo będą podróżować.

3 Założenie rezerwacji

Zarezerwowanie imprezy turystycznej może odbyć się przez:
3.1 Internet
a) Korzystając z wyszukiwarki należy określić parametry szukanej imprezy turystycznej. Zaznaczenie pola wyboru "więcej opcji" pozwoli na wyszukanie bardziej sprecyzowanej oferty wycieczek.
b) Po wyświetleniu się listy porównawczej z wycieczkami, spełniającymi wcześniej wybrane kryteria wyszukiwania wybieracie Państwo jedną z interesujących pozycji prezentowanych przez System Rezerwacji Internetowej.
c) Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wybranej wycieczki, jej dostępnością i ceną oraz po potwierdzeniu przez system dostępności miejsc przechodzą Państwo do formularza rezerwacji. Do formularza należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe płatnika oraz wszystkich uczestników wycieczki niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej. Przedstawiona Państwa oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a wstępną rezerwacją.
d) Po wprowadzeniu danych w dolnej części Formularza prosimy o potwierdzenie, że zapoznali się Państwo i akceptują:
- Warunki Uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej, do których link znajduje się na Formularzu,
- zapisy niniejszego Regulaminu,
- jak również zobowiązują się Państwo do podpisania otrzymanych dokumentów rezerwacyjnych, zawierających m.in. umowę-zgłoszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej i odesłania ich faxem na numer: +48 61 856 02 27 lub po zeskanowaniu na adres e-mailowy lot@almatur.pl

e) W kolejnym kroku przechodzą Państwo do dalszej rezerwacji wybierając przycisk "rezerwuj"
Wybierając przycisk "REZERWUJ" dokonujecie Państwo wstępnej rezerwacji, która nie daje jeszcze gwarancji wyjazdu i nie obliguje Państwa do dokonania zapłaty na tym etapie.
Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki doradca turystyczny BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. kontaktuje się bezpośrednio z Państwem na jeden z możliwych sposobów (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie).
Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłana zostanie do Państwa (na podany adres e-mail lub numer faksu) wypełniona umowa-zgłoszenia oraz Warunki Uczestnictwa danego Organizatora.
Po zapoznaniu się z dokumentami i zaakceptowaniu warunków wyjazdu imprezy turystycznej dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty na wskazany numer rachunku bankowego.
Wpłaty można dokonać przelewem bankowym, kartą kredytową lub osobiście gotówką w siedzibie a-travel.pl.
f) Przesłanie BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. potwierdzenia przelewu jest równoznaczne z zakończeniem rezerwacji i zawarciem ostatecznej umowy-uczestnictwa w imprezie turystycznej.
Prosimy o uważne przestrzeganie ustalonych z doradcą turystycznym BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. terminów płatności - gwarantuje to Państwu utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.
3.2 Centrum Rezerwacji Telefonicznej BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. pod numerem +48 61 855 76 33, +48 609 200 378

a) Po uzyskaniu połączenia z doradcą turystycznym BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. w Centrum Rezerwacji Telefonicznej podajecie Państwo kod konkretnej oferty wcześniej wyszukanej, którą są Państwo zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu.
b) Doradca turystyczny BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki lub przedstawia Państwu najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom.
c) Po potwierdzeniu chęci zakupu wybranej wycieczki przesłana zostanie do Państwa (na podany adres e-mail lub numer faksu) wypełniona umowa-zgłoszenie oraz Warunki Uczestnictwa danego Organizatora wycieczki. Po zapoznaniu się z dokumentami i zaakceptowaniu warunków wyjazdu dokonujecie Państwo wpłaty podanej kwoty. Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym, kartą kredytową lub osobiście w dziale obsługi klienta.
d) Przesłanie do BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. e-mailem na adres lot@almatur.pl lub faxem na numer +48 61 856 02 27 czytelnie i dokładnie podpisanej umowy-zgłoszenia oraz potwierdzenia przelewu jest równoznaczne z zakończeniem rezerwacji i zawarciem ostatecznej umowy-uczestnictwa w imprezie turystycznej. Prosimy o uważne o przestrzeganie ustalonych z doradcą turystycznym BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. terminów płatności - gwarantuje to utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.

4 Cena imprezy turystycznej

4.1 Cena zakupionej imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie tej imprezy zgodnie z regulaminem danego Organizatora, a w szczególności:
a.) opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),
b.) opłatę za zakwaterowanie,
c.) opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy,
d.) opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych (zgodnie z ofertą danego Organizatora)
e.) podatki,
f. ) inne zgodne z opisem wycieczki.
4.2. Organizator wycieczki ma prawo do zmiany lub wycofania ze sprzedaży oferty już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. nie ma wpływu na dokonywanie zmian, czy też wycofanie oferty przez danego Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszeniu lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
4.3. Z uwagi na fakt, że cena imprezy turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak również w walutach obcych, cena za imprezę turystyczną może ulec pewnym niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty.
4.4. Każdy z Organizatorów imprez turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny lub wycofania oferty wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.
4.5. Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. ostatecznego i pełnego potwierdzenia Państwa rezerwacji od danego Organizatora imprezy turystycznej.
4.6. BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

5. Formy płatności


Karta kredytowa
5.1 Płatności kartą kredytową może dokonać tylko jej właściciel. Używanie cudzej karty kredytowej w celu opłacenia imprezy turystycznej jest w świetle prawa polskiego i międzynarodowego przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
5.2 Użytkownik podając numer karty kredytowej dokonuje automatycznie wykupu imprezy turystycznej jednak wyłącznie po pozytywnym zweryfikowaniu przez BOK pod względem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej imprezy przy uwzględnieniu jej warunków .
Pozytywna autoryzacja równoznaczna jest z zakupem danej imprezy turystycznej.
5.3. Autoryzacja i rozliczenie płatności za imprezę turystyczną odbywa się za pośrednictwem systemu Polcard.
5.4. Do poprawnej autoryzacji kart kredytowej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących karty kredytowej:
a) imię i nazwisko właściciela
b) rodzaj karty kredytowej
c) numer karty kredytowej
d) data ważności karty kredytowej
e) kod CVV2/CVC2 (znajduje się na odwrocie karty płatniczej. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu).
5.5. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej, nie nastąpi zakup imprezy.
Przelew
5.7 Płatność przelewem jest dopuszczalna zawsze, o ile nie wyklucza tego regulamin Organizatora. Przelewu należy dokonywać na konto: Bank: BPH S.A. o/Poznań 09 1060 0076 0000 3380 0003 6209, Beneficjent: BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. 61-821 Poznań ul. Ogrodowa 9/43. Aby bezbłędnie przyporządkować wpłatę do Państwa rezerwacji tytuł wpłaty musi zawierać nr Państwa rezerwacji oraz nazwiska uczestników imprezy .
5.8. Przelewu za zarezerwowaną imprezę należy dokonać w pierwszym możliwym terminie po potwierdzeniu przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. prawidłowości ceny i rezerwacji.
5.9. Potwierdzenie przelewu należy przesłać e-mailem na adres lot@almatur.pllub faxem pod numer: +48 61 856 02 27, z uwidocznionym numerem rezerwacji oraz nazwiskiem uczestników imprezy.

6 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

6.1. Dokumenty podróżne za zakupioną imprezę turystyczną zostaną dostarczone Państwu drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa adres e-mail.
6.2. O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez doradcę turystycznego BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o..
6.3. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą być wysłane pod wskazany przez Państwa pełny adres pocztowy lub pozostać do odbioru w siedzibie biura w odpowiednio wcześniejszym terminie. Dokumenty podróżne nie mogą być dostarczone na adres skrytki pocztowej.

7 Zmiana rezerwacji

7.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora danej imprezy.
7.2. Dokonując zmian powinni Państwo być świadomi i liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z Warunkami Uczestnictwa Organizatora danej imprezy turystycznej.
7.3. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail lot@almatur.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Rezerwacji BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. pod numerem Tel: +48 61 855 76 33, +48 609 200 378.
7.4. Doradca turystyczny BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. dokona wszelkich możliwych zmian według Państwa życzeń i przekaże niezbędne informacje.

8 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

8.1. Dokonanie anulacji rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest wyłącznie na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora imprezy.
8.2. Dokonując anulacji dokonanej rezerwacji powinni liczyć się Państwo z możliwością wystąpienia kosztów anulacyjnych.
8.3. Anulowanie rezerwacji imprezy turystycznej dopuszczalne jest wyłącznie poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail lot@almatur.pl albo telefonicznie pod numerem +48 61 855 76 33, +48 609 200 378

8.4. Doradca turystyczny BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. anuluje rezerwację wykupionej przez Państwa imprezy turystycznej, wyjaśni również, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną Państwu zwrócone pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki, i przekaże niezbędne informacje.
a.) W przypadku wystąpienia kosztów anulacyjnych muszą Państwo na piśmie upoważnić BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów anulacyjnych zarezerwowanej wcześniej wycieczki
b.) Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych zostaną Państwo poinformowani przez doradców turystyki, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

9 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

9.1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w ogólnych warunkach uczestnictwa danego Organizatora imprezy turystycznej.
9.2. BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora danej imprezy turystycznej.
9.3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora danej wycieczki, przesyłane będą przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. wyłącznie pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

10 Obsługa po sprzedażowa

10.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z doradcami turystyki BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. i uzyskać odpowiedzi na temat zarezerwowanej imprezy turystycznej, jej statusu, ewentualnych zmian lub dodatkowych informacji jak również uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące wyjazdu.
10.2. Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. aby potwierdzić godziny wylotu/wyjazdu.
10.3. BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji imprezy turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od danego Organizatora wycieczki.

11 Postępowanie reklamacyjne

11.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora danej wycieczki turystycznej mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora zakupionej w BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. wycieczki turystycznej.
11.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora danej wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.
11.3. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w BPiT Almatur Sp. z o.o. mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.
11.4. Reklamacje związane z jakością obsługi przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. należy składać na adres BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. 61-821 Poznań ul. Ogrodowa 9/43 w formie pisemnej lub wysyłać je na adres internetowy lot@almatur.plReklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
11.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), dokładny opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie będą zawierały wskazanych danych nie zostaną rozpatrzone.

12 Ochrona danych osobowych w BPiT Almatur Poznań Sp z o.o.

12.1. Właścicielem serwisu i podmiotem świadczącym usługi jest BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. 61-821 Poznań ul. Ogrodowa 9/43. NIP 779-235-30-24, Regon 301027664, Sąd Rejonowy w Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Numer KRS 0000324034, wysokość kapitału zakładowego - 50.000 PLN

12.2 Dane wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).
12.2. BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w Formularzu niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, czyli świadczenia usług zamówionych przez Użytkownika.
12.3. Wysyłając Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych jak również w celu świadczenia przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. usług marketingowych polegających na promowaniu usług BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. oraz jego partnerów.
12.4. W odniesieniu do Państwa danych osobowych BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. stosuje zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
12.5 Wysłanie formularza rejestracyjnego w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12.6 Dane osobowe Użytkowników podlegają przewidzianej prawem ochronie i nie są ujawniane innym osobom.
12.7 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych, a także do ich poprawiania, jak również do żądania ich usunięcia.

13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. rozstrzygane będą zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o właściwości miejscowej sądów powszechnych.
13.3. BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o., wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o., w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, hoteli, itp.
13.4. Korzystając z usług świadczonych przez BPiT Almatur Poznań Sp. z o.o. oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

CoccodrilloKorzystanie z serwisu wczasy-last-minute.com.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Opublikowane na stronach wczasy-last-minute.com.pl informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.